Klachtenprocedure en algemene voorwaarden scholingen

1) Algemene voorwaarden

Inschrijving
Je kunt je inschrijven voor cursussen via de pagina scholing. Na ontvangst van je inschrijving ontvang je een bevestiging per e-mail en een overzicht van de cursus(sen) waarvoor je je hebt ingeschreven.

Als de cursus waarvoor je jezelf hebt ingeschreven vol is, krijg je hiervan bericht. Je kunt dan plaatsnemen op een reservelijst. In geval van afmeldingen wordt er contact met je opgenomen. Toewijzing is op volgorde van inschrijving. Als de reservelijst serieuze vormen aanneemt, wordt een herhaling van de betreffende cursus overwogen.

De sluitingsdatum is doorgaans twee weken voor de cursusdatum. Mocht de cursus op dat moment nog niet vol zijn, dan kun je je – in overleg met HZD – inschrijven tot de dag voorafgaand aan de cursus.

Niet werkzaam in Drenthe
Ben je werkzaam voor een huisartsenpraktijk die niet is aangesloten bij de Drentse Huisartsen? Geen probleem. Je kunt je gewoon inschrijven voor onze scholingen. Let wel: huisartsen en praktijkondersteuners die lid zijn van de Drentse Huisartsen hebben voorrang. Dit houdt in dat onze leden voorgaan, ook al schrijven zij zich later in. Daarom kan het voorkomen dat bijvoorbeeld twee weken van van te voren op de hoogte wordt gesteld dat de cursus vol is.

Kosten/betaling
De kosten van de cursus staan altijd vermeld op het inschrijfformulier van de betreffende cursus. HZD stuurt een factuur naar het door jou opgegeven factuuradres.

14 dagen bedenktijd
De opdrachtgever, of deelnemer, heeft het recht om tot 14 werkdagen na inschrijving, de overeenkomst te ontbinden of te annuleren zonder opgaaf van redenen. De opdrachtgever of deelnemer dient dit met een aangetekende brief kenbaar te maken. Echter geldt dit niet voor maatwerkproducten en voor de cursus die al van start is gegaan.

Vertrouwelijkheid
HZD is verplicht tot geheimhouding van informatie en gegevens van de opdrachtgever tegenover derden. Daarom nemen wij binnen de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever doet zonder toestemming van HZD, geen mededeling aan derden over de aanpak van HZD, haar werkwijze en dergelijke en stelt haar rapportages en (studie)materiaal niet ter beschikking.

Auteursrecht en eigendomsrecht
Het auteursrecht en/of eigendomsrecht berust bij HZD of bij de betreffende docent. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HZD worden door de opdrachtgever geen gegevens uit (gedeelten van) presentaties, artikelen en/of uittreksels of ander materiaal gepubliceerd, of op welke wijze dan ook, vermenigvuldigd.

Annulering
Annulering is uitsluitend schriftelijk (per e-mail of post) mogelijk vanaf het moment van inschrijving, tot uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de cursus. Bij annulering is restitutie van de cursusgelden mogelijk, verminderd met € 25,00 administratiekosten. Leidend is de datum waarop HZD de schriftelijke annulering ontvangt.

Binnen 2 weken voor aanvang van de cursus vindt geen restitutie plaats. In overleg is het mogelijk om een andere cursist jouw plaats te laten innemen. Bij meerdaagse cursussen kun je alleen de hele cursus annuleren. Let wel: minimaal 2 weken voor aanvang. Hiertoe zijn we genoodzaakt omdat het niet mogelijk is halverwege een meerdaagse cursus een nieuwe cursist in te schrijven. Het cursusgeld zal in deze situatie niet (ook niet gedeeltelijk) worden gerestitueerd. Bij inschrijving ga je automatisch akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

HZD behoudt zich het recht bij onvoldoende deelname, ziekte van een docent of in geval van andere onvoorziene omstandigheden, een cursus te annuleren. Dit met uitsluiting van haar aansprakelijkheid voor het niet doorgaan van de cursus. Bij annulering streven we ernaar dit 14 dagen voor aanvang van de geplande cursus bekend te maken.

Voor sommige nascholingen gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. In dat geval worden deze voorwaarden in de uitnodiging/beschrijving van de betreffende cursus vermeld. Geen expliciete annuleringsvoorwaarden? Dan gelden de voorwaarden zoals hierboven genoemd.


 

2) Klachtenprocedure

HZD verzorgt nascholing voor huisartsen, praktijkondersteuners en -verpleegkundigen, en doktersassistenten in Drenthe. Onze scholingen zijn een belangrijk instrument voor het op peil houden van de kwaliteit van de zorg aan chronische patiënten. Alle scholingen zijn in onze scholingsagenda opgenomen.

De scholingsagenda wordt vastgesteld door:

  • de speerpunten die staan omschreven in het contract met de zorgverzekeraar;
  • de door het kwaliteitsteam vastgestelde lacunes, die blijken uit de analyse van de regionale benchmarkgegevens;
  • de scholingsvraag van de huisartsen zelf.

Onvrede
De medewerkers van HZD en de betrokken huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten doen hun uiterste best om zo goed en zo snel mogelijk in te spelen op jouw wensen. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de inhoud of de gang van zaken tijdens een nascholing of over de manier van handelen van een van onze medewerkers. Je hebt het recht je onvrede te uiten.

Als je niet tevreden bent, dan kun je dit het beste direct kenbaar maken. Bij voorkeur zien we dat de betrokken medewerker en jij het probleem samen bespreken. Indien je dit bezwaarlijk vindt of jullie er samen niet uit komen, dan kun je schriftelijk een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Je ontvangt binnen een paar dagen een ontvangstbevestiging. Je klacht wordt binnen 2 weken in behandeling genomen.

De klachtenfunctionaris neemt contact op met de betrokkenen en probeert de klacht op een bevredigende manier af te handelen en het vertrouwen te herstellen. Daarnaast proberen wij de oorzaken van de klacht op te sporen en waar mogelijk weg te nemen. Zo kunnen we herhaling voorkomen en onze werkwijze beter afstemmen op de behoefte van onze klanten.

De klachtenfunctionaris voor HZD is Maartje Kort. Je kunt je klacht opsturen naar:

Postbus 105
9400 AC Assen

of mailen naar: info@hzd.nu

De klachtenregeling is kosteloos. Eventuele kosten die je zelf maakt zijn voor eigen rekening. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor het opleidingsinstituut bindend; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.

Privacy
De informatie die je ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. HZD en de klachtenfunctionaris hebben geheimhoudingsplicht en gaan zorgvuldig met je privacy om.