Ons beleid

Ons beleid

Om de kwaliteit van de zorg voor chronische patiënten met Diabetes Mellitus type 2, COPD, CVRM en Ouderenzorg in Drenthe te waarborgen en te verbeteren heeft HZD een kwaliteitsbeleid opgesteld. Daarin staat omschreven hoe HZD, er samen met de Drentse huisartsen, voor zorgt dat de kwaliteit van de geleverde zorg op peil blijft.  

Monitoren, bijstellen en borgen

Het kwaliteitsbeleid van HZD is gericht op het monitoren van de zorg, het waar nodig bijstellen van het beleid en het borgen van dit beleid op het niveau van de huisartspraktijk. Klik hier voor ons beleid ten aanzien van een 'minder presterende praktijk'. HZD wordt op verschillende manieren geadviseerd om te komen tot een gezamenlijk en gedragen kwaliteitsbeleid. Ons kwaliteitssysteem heeft als basis regionale en provinciale kwaliteitsteams die vanuit kennis en expertise adviseren. 

Beleids- en adviescyclus

Onderstaand schema geeft de beleids- en adviescyclus weer:

Provinciaal

Specialisten, gespecialiseerd verpleegkundigen, huisartsen en praktijkondersteuners/-verpleegkundigen hebben zitting in de provinciale adviescommissies. Daarnaast maken we provinciale werkafspraken met een vertegenwoordiging van de Drentse fysiotherapeuten, diëtisten en podotherapeuten.  

Zie bijlage voor de samenstelling van de adviescommissies. 

Regionaal

De regionale kwaliteitsteams: 

  • Bevorderen multidisciplinaire samenwerking, door ziekte-specifieke overleggen met gespecialiseerde verpleegkundigen  
  • Bevorderen de kwaliteit door lokale scholingen, casuïstiekbesprekingen en kwaliteitsavonden
  • Leveren input aan het Kernteam Kwaliteit (lokale kansen of aandachtspunten, scholingsbehoefte in de regio)

Zie bijlage voor de samenstelling van de kwaliteitsteams.

Kernteam

Het Kernteam kwaliteit wordt geadviseerd door de Drentse huisartsenpraktijken, de praktijkondersteuners/-verpleegkundigen en de regionale kwaliteitsteams en provinciale adviescommissies. Zij stelt het kwaliteitsbeleid van HZD vast. 

Incident ketenzorg melden

Een incident is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden. Is er sprake van zo'n incident dat ketenzorg betreft, dat wil zeggen waarbij meerdere ketenzorgverleners betrokken zijn, meld het ons via onderstaand formulier. Siska van der Vlugt, manager Kwaliteit beoordeelt vervolgens of deze melding ketenzorg betreft, waarna de melding in het Kernteam wordt besproken. Gezamenlijk wordt de juiste afhandeling vastgesteld. 

Terug