Op naar samenwerking Drentse huisartsenorganisaties

Geplaatst op: 12 mei 2015

De bestuurlijk vertegenwoordigers van De Centrale Huisartsendienst Drenthe (CHD), de Drentse Huisartsen Coöperatie (DHC) en Huisartsenkring Drenthe willen graag intensiever gaan samenwerken. Sinds oktober 2014 zijn de drie organisaties hierover met elkaar in gesprek. In dit artikel een samenvatting van de eerste uitkomsten. 

Het belangrijkste doel van de gesprekken was dat de drie organisaties hun visie op samenwerking met elkaar konden delen. Al snel ontstond er consensus over het nut van professionele aansturing van de huisartsenzorg en de noodzaak voor de ontwikkeling daarvan. De drie organisaties willen de zaken aan de voorkant goed regelen in plaats van ze aan de achterkant te corrigeren. Ze vinden het daarnaast belangrijk om met één gezicht naar buiten te treden. Er is een collectieve wens om de huisarts meer zeggenschap te geven, wat vraagt om meer commitment en professionaliteit van de huisartsen. 

Gezamenlijke ambitie, speerpunten en statements

Op basis van het bovenstaande is een gezamenlijke ambitie naar voren gekomen:

In gezamenlijkheid streven naar professioneel georganiseerde huisartsenzorg in Drenthe.

Bij deze ambitie horen een zevental speerpunten, waaronder het bewerkstelligen van professionaliteit en pro-activiteit in de besturing en het creëren van een aansprekend klimaat voor huisartsen, met een efficiënte ondersteuning en infrastructuur.

Om de ambitie met bijbehorende speerpunten waar te maken zijn vervolgens een zevental statements opgesteld:

 1. Huisartsen faciliteren en helpen om te doen waar zij goed in zijn: patiëntenzorg
 2. Creëren van duidelijke interne en externe aanspreekpunten
 3. De capaciteit van huisartsenzorg op peil houden: kwalitatief en kwantitatief
 4. Samen staan voor kwaliteit
 5. Grotere slag- en innovatiekracht
 6. Belangenbehartiging goed regelen
 7. Interactie met de huisartsen

In de notitie - hieronder te downloaden - staan deze statements verder toegelicht. 

 

Alleen ga je sneller, samen kom je verder."

Huisartsen actief betrekken

De gezamenlijke wens van de CHD, DHC en Huisartsenkring Drenthe is dat huisartsenzorg in Drenthe professioneel georganiseerd is en bestuurd wordt, maar tegelijkertijd ván en vóór de huisartsen is. Het is daarbij belangrijk om echte betrokkenheid van huisartsen te organiseren, faciliteren en mobiliseren.

Hieronder staan een aantal punten waarop huisartsen invloed zouden moeten uitoefenen en waarvoor zij verantwoordelijkheid zouden moeten nemen:

 1. Bepalen van het beleid rond de hiervoor genoemde statements en mede richting geven aan de wijze waarop dit wordt gerealiseerd.
 2. Invloed uitoefenen op die onderwerpen die raken aan de beroepsuitoefening en autonomie van de huisartsen.
 3. Verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die gemaakt worden; invloed uitoefenen (moet) zal leiden tot minder vrijblijvendheid.
 4. Bouwen aan het vertrouwen en organiseren op basis van vertrouwen. Dit houdt in: samen een gedeeld verhaal maken van daaruit aan de slag gaan; open, integer en respectvol samenwerken; betrouwbaar zijn in de uitvoering.
 5. Huisartsen actief betrekken op verschillende manieren en in verschillende rollen. Grotere betrokkenheid draagt bij aan het ‘van en voor de huisartsen’ gevoel. Het gaat dan om:
 • Bestuurlijke betrokkenheid; formele positie van daartoe goed opgeleide huisartsen in eindverantwoordelijk bestuurlijk orgaan.
 • Meedoen in dagelijkse bedrijfsvoering en ontwikkeling; huisartsen echt laten meewerken in de dagelijkse praktijk, op verschillende niveaus in de organisatie, met betrekking tot verschillende onderwerpen en altijd vanuit een verantwoordelijke rol en positie.
 • Door de goede interactie en communicatie met huisartsen; weten wat er speelt, huisartsen betrekken en goed communiceren. 

Besturing en organisatie van de samenwerking: eisenpakket

Bij het vormen van een ‘nieuwe’ organisatie waarbinnen de bestaande organisaties nauwer met elkaar samenwerken zijn de volgende trefwoorden en eisen van belang:

 1. Kernbegrippen: slagvaardig, flexibel, daadkrachtig en innovatief.
 2. Heldere aanspreekpunten, binnen en buiten.
 3. Voldoen aan wettelijke eisen; daarbij gaat het onder andere om Governance code, inspectie-eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid en de wet op ondernemingsraden.
 4. Op basis van open communicatie en er samen voor staan.
 5. Plezier, humor; moet interessant zijn om er te werken en mensen moeten met plezier naar hun werk toekomen.

Voor wat betreft de bestuurlijke constellatie zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

 1. Huisartsen zijn ook formeel betrokken en dragen verantwoordelijkheid; hier wordt bijvoorbeeld gedacht aan een Algemene Ledenvergadering van huisartsen als hoogste orgaan en een betrokken en meedenkend bestuur. Het gaat dan om  beslissingen over beleid op het gebied van de hierboven omschreven statements en het daar over meedenken.
 2. Professioneel georganiseerd toezicht; in een dergelijke organisatie is professioneel en onafhankelijk toezicht noodzakelijk in de vorm van een Raad van Toezicht. Dat toezicht betreft alle functies van de organisatie (huisartsenposten, ketenzorg, dienstverlening). Op dit moment heeft de CHD al een Raad van Toezicht.
 3. Gedacht wordt vanuit een coöperatie, met huisartsen als leden, een onafhankelijke toezichthouder (RvT of RvC) en een professionele organisatie geleid door één of meerdere bestuurders/directeuren die verantwoording afleggen aan het bestuur, met zoals genoemd, een onafhankelijk toezicht. Dit alles wordt nader onderzocht door middel van werkbezoeken, best practises, etc. en zal in de komende maanden onderzocht/ uitgewerkt worden en aan de achterban voorgelegd.

De gehele notitie en het bijbehorende tijdspad kunt u hieronder downloaden.