Start pilot Generiek Individueel Zorgplan

Geplaatst op: 1 oktober 2013

De HZD vindt het belangrijk, dat bij chronische ziekten samen met de patiënt gericht gewerkt kan worden aan de gezondheid. Door samen over behandeling en verandering van leefstijl te besluiten kunnen patiënten zelf de regie nemen en keuzes maken van wat belangrijk en haalbaar is. Daarbij gelooft de HZD in de meerwaarde van één individueel zorgplan in plaats van meerdere ziektespecifieke zorgplannen.

De ontwikkelingen op het gebied van Individuele Zorgplannen en e-Health toepassingen bieden kansen om zelfmanagement te stimuleren. Landelijke initiatieven rond het individueel zorgplan, zoals van de NHG/Vilans en het coördinatieplatform Zorgstandaarden, maar ook e-Vita van de St. Zorg Binnen Bereik, hebben als doel om uiteindelijk een Individueel Zorgplan digitaal te gebruiken.

De HZD wil actief participeren in deze ontwikkelingen. Daarom starten we vanaf oktober 2013 met een pilot Generiek Individueel Zorgplan. Samen met het Kenniscentrum voor Ketenzorg wil de HZD hiermee een brug slaan tussen wat nu al in de praktijk gebeurt en wat ons in de toekomst elektronisch wordt aangeboden. In deze pilot ontwikkelen en implementeren we daarom een papieren versie van een generiek individueel zorgplan. De ervaringen en resultaten uit deze pilot worden meegenomen in de landelijke initiatieven op dit gebied, zodat deze gestoeld zijn op uw praktijkervaringen. Uw deelname aan deze pilot is dan ook van belang en wordt zeer op prijs gesteld.

Wat houdt de pilot in?

In deze pilot bestaat het Generiek Individueel Zorgplan globaal uit een probleeminventarisatie en een actieplan. Tijdens het consult worden de probleemgebieden binnen de omgevingscontext van de patiënt in kaart gebracht. De zorgverlener geeft hierbij aan wat de gezondheidsrisico’s zijn, terwijl tegelijkertijd wordt bepaald wat de patiënt zelf belangrijk vindt en wat zijn/haar mogelijkheden zijn om aan zelfmanagement te doen. Op basis hiervan maken zorgverlener én patiënt samen afspraken over de behandeldoelen. Het Generiek Individueel Zorgplan is gebaseerd op de datasets voor chronische zorg en sluit aan op bestaande en nog vast te stellen- bepalingenclusters in het HIS.

Wat betekent dit voor huisartsen en praktijkondersteuners?

Werken met Individuele Zorgplannen en zelfmanagement houdt in dat de patiënt zelf meer verantwoordelijkheid krijgt én neemt over zijn/haar leven, gedrag en gezondheid. De rol van de patiënt moet geactiveerd worden, terwijl de rol van de zorgverlener meer coachend wordt. De HZD ondersteunt praktijken hierbij, o.a. met de training Motiverende Gespreksvoering.

Meer informatie en deelname

Voor de pilot Generiek Individueel Zorgplan zoeken we 20 praktijken die hiermee aan de slag willen, waarvan er 10 al werken met e-Vita.  Tijdens verschillende contactmomenten zullen we u nader informeren over deze pilot. Bijvoorbeeld tijdens de Introductiebijeenkomst Motiverende Gespreksvoering op 3 oktober 2013.

Heeft u belangstelling? Of heeft u andere vragen, neemt u dan contact op met:

Jolanda Groothuis          projectleider KCK                     j.groothuis@icare.nl      06-53239627

Liliane Sloot                  beleidsmedewerker HZD            l.sloot@hzd.nu                06-11870799

Taco Eisenga                kwaliteitscoördinator HZD          t.eisenga@ezorg.nl        06-28825073