Vergoeding voor verbetering registratie huisartsenpraktijken

Geplaatst op: 10 september 2015

In het artikel over resultaatbeloning en procesindicatoren uit de nieuwsbrief van 6 augustus 2015 is gesteld dat de HZD nog niet voldoet aan de 5 landelijk vastgestelde indicatoren over 2015. Wanneer de zorggroep in zijn totaliteit over 2015 voldoet aan deze indicatoren, zal HZD gelden uitkeren aan de huisartsenpraktijken ter compensatie voor het op orde brengen van de registratie.

Alleen gegevensregistratie in het HIS

Er zijn praktijken die de registratie in het HIS goed op orde hebben en er zijn praktijken die dit nog niet hebben. Tot 2015 werden de gegevens die in het HIS stonden aangevuld in BSIS. Er werd dus geregistreerd in het HIS én in BSIS. De DHC en HZD hebben ervoor gekozen om vanaf 2015 de registratie alleen in het HIS te doen, om extra administratieve last en database vervuiling te voorkomen. Hierdoor is een keteninformatiesysteem (KIS) overbodig, omdat Calculus in staat is de gewenste managementinformatie voor praktijken (op patiëntniveau) en zorggroep (op praktijkniveau) te laten zien. 

Gelden ter compensatie

Het bestuur van de DHC is het principieel oneens met het uitbetalen van bonussen over behaalde procesindicatoren, omdat deze indicatoren niet per definitie iets zeggen over de kwaliteit van zorg. De DHC wil de gelden wel uitkeren en inzetten ter compensatie voor het op orde brengen van de registratie.

Wat kunnen huisartsen verwachten voor deze inspanningen?

Als de gemiddelde registratie van de zorggroep op orde is over 2015 zullen de huisartsenpraktijken een extra ketenvergoeding ontvangen over 2015. Voor elke gedeclareerde diabetespatiënt is dit €14,87 en voor elke gedeclareerde COPD patiënt is dit €11,96.

HZD kijkt hierbij naar de volgende procesindicatoren:

In de eerste kolom staat het percentage dat gehaald moet worden en in de tweede kolom wat er tot nu toe als zorggroep gerealiseerd is. 

Ondersteuning vanuit de HZD

Om de normen te halen vragen we van alle huisartspraktijken om waar mogelijk de registratie in het HIS te verbeteren voor deze 5 procesindicatoren. De HZD kan praktijken hierbij ondersteunen. Wanneer hier interesse voor is, neem dan contact op met Siska van der Vlugt via s.vandervlugt@hzd.nu of bel naar 06-30237163.