8.1 Medicatiebeoordeling

Uitgebreide versie hoofdstuk 8.1

Het doel van medicatiebeoordeling is de veiligheid van de patiënt te waarborgen en ziekenhuisopnames te vermijden. De medicatiebeoordeling door de huisarts en apotheker gebeurt a.d.h.v. de STRIP-methode en de STOPP- en START-criteria . Idealiter wordt minimaal één keer per jaar een medicatiebeoordeling gedaan.
NB. Dit onderzoek valt onder het eigen risico van de basisverzekering. Het is belangrijk de oudere hier vooraf over te informeren.


Een volledige medicatiebeoordeling bestaat uit een aantal stappen:

1. Voorbereiding (door huisarts en/of apotheker)

  1. Selecteer ouderen voor medicatiebeoordeling.
  2. Vraag toestemming aan de oudere om gegevens te mogen delen tussen apotheker en huisarts/POH.
  3. Verzamel gegevens over medicatie, medische voorgeschiedenis, lichamelijk onderzoek en labmeetwaarden.

2. Farmacotherapeutische anamnese
Bespreek het actuele geneesmiddelengebruik van de oudere en eventuele daaraan gerelateerde problemen. Het medicatieoverzicht en de medicijndoosjes van de oudere vormen de basis voor de farmacotherapeutische anamnese. Gebruik bij voorkeur een gestructureerde vragenlijst.

3. Farmacotherapeutische analyse
Vervolgens controleer je of er sprake is van farmacotherapie-gerelateerde problemen (FTP’s), zoals overbehandeling, onjuiste dosering of problemen bij gebruik.

4. Opstellen farmacotherapeutisch behandelplan
De huisarts en apotheker bespreken en prioriteren de gesignaleerde problemen (FTP’s). Vervolgens stellen ze een farmacotherapeutisch behandelplan op met behandeldoelen en bijbehorende interventies.

5. Vaststellen farmacotherapeutisch behandelplan
Bespreek het plan met de oudere en/of mantelzorger en besluit welke medicatiewijzingen worden doorgevoerd. Geef de wijzigingen op schrift mee zodat de oudere dit kan nalezen. Noteer alle wijzigingen in het Actueel Medicatieoverzicht en communiceer dit met andere betrokken zorgverleners.

6. Follow-up en monitoren
Documenteer in het behandelplan wanneer welke controles uitgevoerd moeten worden. Leg vast wanneer de medicatiebeoordeling opnieuw wordt uitgevoerd, bij voorkeur minimaal één keer per jaar.

Registratie

Registratie in het HIS vindt plaats onder ICPC A13 Medicatiebeoordeling. Als de beoordeling door de apotheker en de huisarts verricht is, kan je declareren in de M&I module Polyfarmacie. Zorg dat de actuele medicatielijst in het patiëntdossier in VIP Samenwerken komt te staan.

Terug