Ouderenzorg

In 2012 waren er in Drenthe 40.000 75-plussers, waarvan er ruim 13.000 kunnen worden betiteld als kwetsbare oudere. De prognose is dat dit aantal in 2040 is verdubbeld naar ruim 26.600. Een oudere is kwetsbaar als hij/zij dreigt af te glijden door toenemend functieverlies, een beperkt sociaal netwerk en/of een complexe zorgbehoefte. 

Kwetsbaarheid is niet altijd te voorkomen, maar door tijdige onderkenning kunnen ouderen met advies of hulp ondersteund worden om langer de regie over hun eigen leven te houden.

Doel van de scholing

De zorg aan kwetsbare ouderen vraagt om maatwerk en omvat componenten van cure, care en welzijn.
Deze scholing stelt je in staat om proactieve en samenhangende zorg aan te bieden aan (kwetsbare) ouderen in de thuissituatie. Het opsporen, in kaart brengen en het in goede banen leiden van de zorg staat hierin centraal. Met de wensen en belangen van de oudere wordt rekening gehouden. Het doel: de zelfredzaamheid zo lang mogelijk behouden.

In een nieuw jasje

De HZD biedt deze scholing al enkele jaren aan. Naar aanleiding van de evaluaties en voortschrijdend inzicht is het programma aangepast. De belangrijkste wijziging is dat alle modules gezamenlijk door huisarts en praktijkondersteuner of -assistent worden gevolgd. De modules bestaan uit een plenair gedeelte en specifieke workshops voor huisartsen en praktijkondersteuners of -assistenten. Een tweede verandering is een terugkomavond. Een half jaar na het afronden van de modules worden tijdens deze avond ervaringen uitgewisseld en staat er een verdiepend onderwerp op de agenda. 

Voor wie is deze scholing bedoeld?

Deze scholing is bedoeld voor huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en doktersassistenten. En ook voor diegene die zich verder in de ouderengeneeskunde wil bekwamen.

De modules vinden plaats op de volgende data:

 • Module 1: donderdag 28 januari 2016
 • Module 2: woensdag 9 maart 2016
 • Module 3: donderdag 21 april 2016
 • Module 4: donderdag 2 juni 2016

Na elke module zijn er enkele thuiswerkopdrachten die uiteindelijk een portfolio vormen. Dit portfolio moet als voldoende worden beoordeeld. Het samenstellen van het portfolio is de verantwoordelijkheid van de praktijkondersteuner of assistent die daarbij ondersteund wordt door de huisarts. 

Het programma is als volgt:

17:30 uur   Ontvangst met soep en broodjes 
18:00 uur   Start scholing
20:00 uur   Pauze 
20:15 uur   Vervolg scholing
22:00 uur   Afsluiting

Docenten

Marthy Lucas, kaderarts ouderenzorg
Janita Minderhoud, kaderarts ouderenzorg 
Truus Luten, kaderarts ouderenzorg
Heidi Strijker, verpleegkundig consulent HZD

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd voor 16 punten bij de CvAH, V&VN, NVvPO en KABIZ.

Leerdoelen per module

Module 1 

 • Epidemiologie van ouderdomsziekten en multi morbiditeit
 • Visie ontwikkeling
 • Belang van onderlinge samenwerking
 • Zorgbehandelplannen
 • Organisatie: verslaglegging, protocollering en taakdelegatie

Na afloop heb je:

 • kennis van de normale veroudering, de epidemiologie
 • inzicht in de betekenis van de vergrijzing voor de praktijkorganisatie
 • kennis over screeningsinstrumenten en zorgbehandelplannen en het gebruik ervan
 • kennis hoe dit te implementeren in de praktijk
 • inzicht in de wijze van registratie in het HIS

Module 2

 • Polyfarmacie
 • Opstellen zorgbehandelplan (vervolg op module 1)
 • Vervolg op samenwerking (wijkzorg, welzijn, gemeente, gebruik eGPO)

Je:

 • kent het begrip polyfarmacie
 • weet van risico’s van over- en onder behandeling ten aanzien van het medicatiegebruik van de oudere patiënt
 • weet op welke wijze de medicatiebeoordeling met betrekking tot ouderenzorg moet worden uitgevoerd (STRIP-methode)
 • hebt zicht op hoe medicatiebeoordeling voor ouderen binnen de praktijkorganisatie in te voeren
 • kent de onderdelen van zorgbehandelplan
 • kunt een zorgbehandelplan maken voor een kwetsbare oudere
 • hebt inzicht in het zorgmanagement van vitale en kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk
 • kent het belang van regelmatig zorgoverleg, en weet hoe dit te organiseren
 • kent het belang van een sociale kaart

Module 3

 • Dementie
 • Gedragsstoornissen bij dementie
 • Delier
 • Depressie

Je:

 • kent de epidemiologie van dementie
 • kent het begrip cognitie en het onderscheid tussen veroudering en dementie
 • kent de onderdelen van de diagnose dementie en de criteria
 • kent enkele gevolgen van dementie en de er uit voortkomende problemen
 • kent signalen die op dementie duiden en de rol die de huisartspraktijk bij casefinding kan spelen
 • kent de onderdelen van de ziektediagnostiek, waaronder de OLD, MMSE, Kloktekentest, Lawtonindex, Katztesten, en  de zorgdiagnostiek waaronder de IQcode-N ,CSI en  competentieschaal
 • kent de waarde van medicamenteuze behandeling van dementie, de onderdelen van de begeleiding van dementiepatiënten en de mantelzorger

Module 4

 • Valneiging, Osteoporose en Vitamine D
 • Eenzaamheid
 • Advanced Care Planning
 • Levenseinde vragen
 • Vooruit kijken, hoe nu verder

Je:

 • kent de factoren die een rol speken bij valneiging en de maatregelen ter valpreventie
 • hebt kennis van sarcopenie, osteopenie en osteoporose en kent de waarde van preventieve maatregelen, behandelingen en hulpmiddelen
 • bent in staat de wensen van de oudere ten aanzien van levenseinde ter sprake te brengen
 • kunt het belang benoemen van de registratie van de wensen ten aanzien van het levenseinde
 • hebt kennis van de betekenis van de verschillende vormen van(niet) behandelverklaringen
 • hebt een SMART-geformuleerd plan voor de praktijk om de organisatie van de ouderenzorg in de eigen praktijk na afloop van de scholing verder vorm te geven.