Ouderenzorg

In 2012 waren er in Drenthe 40.000 75-plussers, waarvan er ruim 13.000 kunnen worden betiteld als kwetsbare oudere. De prognose is dat dit aantal in 2040 is verdubbeld naar ruim26.600 kwetsbare ouderen. 

Een oudere is kwetsbaar als hij /zij dreigt af te glijden door toenemend functieverlies, een beperkt sociaal netwerk en/of een complexe zorgbehoefte.

Kwetsbaarheid is niet altijd te voorkomen, maar door tijdige onderkenning kunnen ouderen met advies of hulp ondersteund worden om langer de regie over hun eigen leven te houden.

De zorg aan kwetsbare ouderen vraagt om maatwerk en omvat componenten van cure, care en welzijn. Het doel van de scholing Ouderenzorg is dat je in staat wordt gesteld proactieve en samenhangende zorg aan te bieden aan (kwetsbare) ouderen in de thuissituatie. Centraal staat het opsporen, in kaart brengen en het in goede banen leiden van de zorg aan ouderen. Met oog voor de wensen en belangen van de oudere zelf en met het doel de zelfredzaamheid zo lang mogelijk te behouden.

De HZD biedt de scholing Ouderenzorg al enkele jaren aan. Naar aanleiding van de evaluaties en voortschrijdend inzicht is het programma enigszins aangepast. De belangrijkste wijziging is dat alle modules door huisarts en praktijkondersteuner/assistent gezamenlijk gevolgd worden. Tijdens de modules zullen er plenaire gedeeltes zijn en workshops speciaal voor huisartsen of praktijkondersteuners/assistenten.

Data

De modules vinden plaats op de volgende data:

 • Module 1: donderdag 14 september 2017
 • Module 2: woensdag 18 oktober 2017
 • Module 3: woensdag 6 december 2017
 • Module 4: donderdag 18 januari 2018

Na elke module zijn er enkele thuiswerkopdrachten die uiteindelijk een portfolio vormen. Deze portfolio moet als voldoende worden beoordeeld. Het samenstellen van de portfolio is de verantwoordelijkheid van de praktijkondersteuner of assistent die de scholing Ouderenzorg volgt, daarbij ondersteund door de huisarts. 

Programma

Het globale programma per avond is als volgt:

17:30 uur   Start scholing
18:30 uur   Maaltijd
20:00 uur   Pauze
20:15 uur   Vervolg scholing
21:30 uur   Afsluiting

Docenten

Janita Minderhoud, kaderarts ouderenzorg
Frans Fonville, kaderarts ouderenzorg
Heidi Strijker, praktijkconsulent HZD
Jeanet Scheper, praktijkconsulent HZD

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd voor 16 punten bij de CvAH, V&VN, NVvPO en KABIZ.

Voor wie is deze scholing bedoeld?

De scholing Ouderenzorg in de huisartsenpraktijk is bestemd voor huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en doktersassistenten plus die zich verder willen bekwamen in de ouderengeneeskunde.

Leerdoelen per module

Hieronder staan per module de onderwerpen en leerdoelen omschreven. Voor doktersassistenten zal er deels een parallel programma zijn, gericht op de specifieke taak en positie van de doktersassistent.

Module 1

Onderwerpen die aan bod komen zijn: 

 • Epidemiologie van ouderdomsziekten en multi morbiditeit
 • Visie ontwikkeling
 • Belang van onderlinge samenwerking
 • Vragenlijst afnemen (POH en DA)
 • Organisatie: verslaglegging, protocollering en taakdelegatie

Daarnaast heeft/kan de deelnemer na afloop:

 • kennis van de normale veroudering, de epidemiologie;
 • inzicht in de betekenis van de vergrijzing voor de praktijkorganisatie;
 • kennis over screeningsinstrumenten en zorgbehandelplannen en het gebruik ervan;
 • kan aangeven hoe dit te implementeren in de praktijk;
 • heeft inzicht in de wijze van registratie in het HIS.

Module 2

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Polyfarmacie
 • Opstellen zorgbehandelplan
 • Vervolg op samenwerking (wijkzorg, welzijn, gemeente, gebruik EGPO)

De deelnemer:

 • kent het begrip polyfarmacie;
 • weet van risico’s van over- en onder behandeling ten aanzien van het medicatiegebruik van de oudere patiënt;
 • weet op welke wijze de medicatiebeoordeling met betrekking tot ouderenzorg moet worden uitgevoerd (STRIP-methode)
 • heeft zicht op hoe medicatiebeoordeling voor ouderen binnen de praktijkorganisatie in te voeren;
 • kent de onderdelen van zorgbehandelplan;
 • kan een zorgbehandelplan maken voor een kwetsbare oudere;
 • heeft inzicht in het zorgmanagement van vitale en kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk;
 • kent het belang van regelmatig zorgoverleg, en weet hoe dit te organiseren;
 • kent het belang van een sociale kaart.

Module 3

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Dementie
 • Urineweginfecties en incontinentie
 • Gedragsstoornissen bij dementie
 • Delier
 • Depressie

De deelnemer:

 • kent de epidemiologie van dementie;
 • kent het begrip cognitie en het onderscheid tussen veroudering en dementie;
 • kent de onderdelen van de diagnose dementie en de criteria;
 • kent enkele gevolgen van dementie en de er uit voortkomende problemen;
 • kent signalen die op dementie duiden en de rol die de huisartspraktijk bij casefinding kan spelen;
 • kent de onderdelen van de ziektediagnostiek, waaronder de OLD, MMSE, Kloktekentest, Lawtonindex, Katztesten, en  de zorgdiagnostiek waaronder de IQcode-N ,CSI en  competentieschaal;
 • kent de waarde van medicamenteuze behandeling van dementie, de onderdelen van de begeleiding van dementiepatiënten en de mantelzorger;

Module 4

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Valneiging, duizeligheid, Osteoporose en Vitamine D
 • Eenzaamheid
 • Advanced Care Planning
 • Levenseinde vragen
 • Vooruit kijken, hoe nu verder

De deelnemer:

 • kent de factoren die een rol speken bij valneiging en de maatregelen ter valpreventie;
 • Heeft kennis van sarcopenie, duizeligheid, osteopenie en osteoporose en kent de waarde van preventieve maatregelen, behandelingen en hulpmiddelen;
 • is in staat de wensen van de oudere ten aanzien van levenseinde ter sprake te brengen;
 • kan het belang benoemen van de registratie van de wensen ten aanzien van het levenseinde;
 • heeft kennis van de betekenis van de verschillende vormen van(niet) behandelverklaringen;
 • heeft een SMART geformuleerd plan voor de praktijk om de organisatie van de ouderenzorg in de eigen praktijk na afloop van de scholing verder vorm te geven