Studiemiddag 'De POH-GGZ als professie'

De functie POH-GGZ is niet meer weg te denken uit de huisartsenpraktijk. Sterker nog, het is in korte tijd een onmisbare schakel geworden om mensen met psychische problemen hulp te bieden vanuit een getrapt model: eenvoudig als het kan en mogelijk opschalen naar andere, specialistische netwerkpartners als je dat als POH of huisarts nodig vindt. Het idee hierachter is dat mensen laagdrempelig geholpen worden zonder direct specialistische hulp in te zetten. HZD ondersteunt, op verzoek van meerdere huisartsen, de POH-GGZ. 

Er zijn verschillende beroepsgroepen die als POH-GGZ zijn gaan werken. Een maatschappelijk werker, SPV, psycholoog of agoog, afhankelijk van de behoefte van de huisarts. Ieder werkt vanuit zijn eigen achtergrond met een eigen specifieke deskundigheid. Dat betekent dat iedere POH een ‘eigen vorm van werken en eigen doelgroep’ naar zich toetrekt, afhankelijk van de professie en werkervaring. Daarbij komt de vraag naar boven waar de specifieke deskundigheid uit bestaat en welke behandelingen er worden aangeboden. Wie kan wel en wie kan niet bij de POH-GGZ terecht? Waar liggen de grenzen van het handelen door de POH-GGZ? Wanneer verwijst de POH-GGZ door en hoe lang kan de POH -GGZ zelf de behandeling uitvoeren? Welke hulp mag de burger verwachten en waar kan de huisarts op rekenen?

We gaan hierover graag met jullie in gesprek aan de hand van zelf ingebrachte casussen.

Doel

  • Uitwisselen praktijkervaringen en eigen ervaringen spiegelen aan die van collega’s
  • Meer zicht krijgen op triagering
  • Meer zicht krijgen op behandelmethoden die bij de POH horen en onderlinge verschillen
  • Ervaringen uitwisselen hoe er met de huisarts wordt samengewerkt
  • Ervaringen uitwisselen over het moment van verwijzen naar meer specialistische hulp en hoe er binnen het netwerk met partners wordt samengewerkt
  • Duidelijkheid krijgen over behoeftes aan (bij)scholing om jezelf als POH te blijven ontwikkelen

Programma

12.00 uur | Inloop met lunch
13.00 uur | Opening door Ingeborg Weuring
13.10 uur | Kennismakingsronde
13.30 uur | In gesprek over de ingebrachte casuïstiek
17.00 uur | Afronding

Casuïstiek

We vragen van iedere deelnemer om tijdens deze bijeenkomst één casus mee te nemen van een succesvolle begeleiding én één casus waar je zelf vragen bij stelt. Is de indicatie en behandelvorm passend geweest? Is de afstemming met het netwerk wel juist verlopen? Is een verwijzing goed verlopen?  We gaan ervaringen uitwisselen en proberen meer duidelijkheid te krijgen over de functie POH.

Trainer

Gerard Lohuis

Accreditatie

Er wordt accreditatie aangevraagd bij LV POH-GGZ.