In gesprek en debat over Transmurale werkafspraken CVRM

In Hoogeveen is vorig jaar de basis gelegd voor een transmurale werkafspraak CVRM voor alle relevante disciplines: huisartsgeneeskunde, cardiologie, interne geneeskunde, neurologie, vaatchirurgie en reumatologie.  Er is geprobeerd een werkafspraak te maken die praktisch en concreet is én aangepast aan de nieuwste inzichten. Hierdoor wordt er op deelgebieden enigszins afgeweken van wat voor iedereen tot nu toe gebruikelijk was.

Zijn deze transmurale werkafspraken CVRM ook toepasbaar voor huisartsen en specialisten in de regio Assen?

Tijdens een interactieve avond gaan huisartsen en specialisten uit het WZA met elkaar in gesprek en debat over deze overkoepelende werkafspraak CVRM. Er wordt getoetst of wat nu is afgesproken ook voor iedereen werkbaar is.

Om tot een gedragen werkafspraak te komen is het van belang dat zo veel mogelijk huisartsen en specialisten op de nascholing aanwezig zijn!

Programma

17.30-18.00 uur: ontvangst met maaltijd
18.00-19.30 uur: interne geneeskunde & neurologie (Rob Gonera & Suzanne Persoon)
​19.30-19.45 uur: pauze
​19.45-21.15 uur: cardiologie & vaatchirurgie (Richard de Jong & Bart de Vos)

Accreditatie

Er is voor 3 punten accreditatie aangevraagd voor huisartsen.

Leerpunten

  • Kennis nemen van de nieuwe werkafspraak
  • Het bijbrengen van de nieuwste inzichten op het gebied van preventie en behandeling van de risicofactoren van hart- en vaatziekten
  • Afstemming van streefwaarden en de medicamenteuze behandeling tussen de eerste en tweede lijn
  • Het zo concreet mogelijk afspreken van een taakverdeling t.a.v. behandeling en follow-up tussen eerste en tweede lijn