30. Welke aandachtspunten zijn er bij 70-plussers?

De risicotabel is niet van toepassing op personen ouder dan 70 jaar. Het ligt echter in de lijn der verwachting dat het risico van 70-plussers (minstens) gelijk is aan dat van 70-jarigen. Patiënten van 70 jaar of ouder die roken, hebben bij een SBD > 140 mmHg of een LDL > 2,5 mmol/l een 10-jaarrisico op ziekte of sterfte door HVZ groter dan 20%. Zij komen in aanmerking voor zowel leefstijladvisering als medicamenteuze begeleiding.

Bij patiënten met een beperkte levensverwachting en/of uitgebreide comorbiditeit en polyfarmacie is afweging van de voor- en nadelen van de medicamenteuze behandeling van HVZ noodzakelijk. Bij deze afweging wordt rekening gehouden met de wensen van de patiënt.

Behandeling van hypertensie bij 70-plussers vermindert het risico op macrovasculair lijden (CVA, coronair lijden en hartfalen). De streefwaarde voor de SBD lijkt met het ouder worden iets op te lopen. Daarnaast verandert op hogere leeftijd de mate waarin hypertensie een risicofactor vormt voor HVZ: het relatieve risico op HVZ neemt af, maar het absolute risico op HVZ neemt toe. Het aantal patiënten van 70 jaar of ouder dat dient te worden behandeld voor hypertensie om één geval van HVZ te voorkomen, daalt dan ook met het ouder worden.

Statinebehandeling is even effectief bij ouderen als bij jongeren:1 tot 2 jaar na de start van de behandeling kun je een verbeterde prognose verwachten.

Terug